Charakteristika MŠ

Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí, ktoré je bohaté na rôzne prírodné momenty, či turistické atrakcie.

Sme dvojtriedna materská škola s celodennou starostlivosťou o 3 – 6 ročné deti, podľa podmienok aj o 2 ročné deti.

Víziou  MŠ je vytvorenie šťastného detstva zabezpečením istoty a harmónie, ktoré dodá deťom materskej školy silu k zvládnutiu ďalších úloh.

Školský vzdelávací program našej materskej školy je vytvorený na základe Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý určuje základné požadované spôsobilosti predprimárneho vzdelávania a vychádza z humanistických princípov v predškolskej výchove a vzdelávaní. Hlavným cieľom je rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť. Našu snahou je vytvárať pozitívnu  sociálno – emočnú klímu v edukačnom procese prostredníctvom zážitkových, tvorivých a inovačných metód, a foriem edukácie. Umožniť deťom zažiť úspech, viesť ich k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii.

Našim cieľom je človek, ktorý má radosť z poznávania sveta a je schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne prejaviť.