Charakteristika a ciele Materskej školy:

Cieľom zamerania MŠ je realizácia enviromentálnej výchovy na človeka, aby si uvedomil závislosť od prírody a tesnej spätosti s ňou. Prostredníctvom realizácie zážitkového učenia, experimentovania, bádania a praktických činností tak poskytujeme priestor na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu a základom enviromentálneho myslenia a cítenia.

     Cieľom je zabezpečiť stimulujúce výchovno – vzdelávacie prostredie a zlepšieť prepojenie rodinnej výchovy s inštitucionálnou najmä v oblasti sociálno – emocionálnej. Zvyšovať odolnosť voči stresom a negatívnym vplyvom.

     Uprednostňujeme hru ako najprirodzenejší nástroj na sebarealizáciu detí a ako základnú výchovno – vzdelávaciu jednotku a metódu.

     Pripravovať deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby bolo schopné adekvátne nažívať v konkrétnom sociálnom prostredí a malo vypestované vôľové  vlastnosti natoľko, aby ich vedelo využiť.