Denný poriadok MŠ

 
Denné, pravidelne sa opakujúce činnosti sú usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa striedajú:
  • HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ + ZDRAVOTNÉ CVIČENIA : príchod detí do materskej školy, privítanie a zaradenie dieťaťa do hry – výber hier podľa predstáv detí, hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, zdravotné cvičenia
  • ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU: desiata, osobná hygiena
  • VZDELÁVACIE  AKTIVITY: výtvarné, hudobno-pohybové, grafomotorické,  dramatické, jazykové, informačné, pracovné, matematické, etické, prírodovedné
  • POBYT VONKU
  • ODPOČINOK
  • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ,  HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.