MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

„Usilovné mravčeky na ceste za poznaním“

     Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:

     Hlavným cieľom je šťastné dieťa, ktoré sa do materskej školy teší. Dostatočne láskavým, priateľským a podnetným prostredím prebúdzať v deťoch aktívny záujem a chuť pozerať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj odvážne ukázať čo všetko vie, zvládne a dokáže.