MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

 

Milí rodičia a milé deti, školský rok začíname 4.9.2023 - pondelok.

V prípade neprítomnosti dieťaťa ho nezabudnite odhlásiť do 7.25 hod.

na tel.č. 044/5597305.

Pri nástupe je potrebné podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré bude ráno prichystané na skrinkách v šatni.

 

Potrebné veci k nástupu dieťaťa do MŠ:

 • prezúvky
 • pyžamko
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • gumáky
 • umelý pohár
 • uteráčik

Oblečenie a obuv je vhodné podpísať.

 

Rodičov zároveň pozývame na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa bude konať v priestoroch jedálne MŠ dňa 5.9.2022 - utorok o 16.00 hod.

Tešíme sa

 
 

Informácia o pracovnom mieste – pedagogický asistent

 

Miesto výkonu práce

Materská škola Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica

Adresa zamestnávateľa

Obec Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Termín nástupu

1.9.2023 (prípadne dohodou)

Rozsah úväzku      

100 % úväzok

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú “Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.9.2023“

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie

Úplné stredné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

 

Kvalifikačné predpoklady

ÚSV – odbor vzdelania: pedagogický asistent, vychovávateľsko opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, animátor voľného času.

VŠ 1. stupeň – štúdijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, logopédia a liečebná pedagogika, psychológia, sociálna práca

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti

kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

 

 

Žiadosti zasielajte do 28.8.2023 + životopis a motivačný list, prípadne pracovný posudok z predchádzajúceho zamestnania.

 

Kontaktné informácie:

Materská škola Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica

e-mail: mskvacany@azet.sk

Bc. Soňa Tkáčová – riaditeľka MŠ

 
„Usilovné mravčeky na ceste za poznaním“

     Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:

     Hlavným cieľom je šťastné dieťa, ktoré sa do materskej školy teší. Dostatočne láskavým, priateľským a podnetným prostredím prebúdzať v deťoch aktívny záujem a chuť pozerať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj odvážne ukázať čo všetko vie, zvládne a dokáže.

 

Vlastné projekty Materskej školy

1.Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina „Hláskulienky v krajine slov“

- prebieha dlhodobo

Hlavný cieľ: Formovať u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka.

Vlastné ciele:

 • posilniť porozumeniu slov,
 • viesť deti k procesu fonematického uvedomovania
 • prepojenie rečového vývoja s vývojom čítania a písania
 • oboznamovať sa najskôr so slabikami ako najmenšími jednotkami plynulej reči, neskôr s fonémami a až po dostatočnom zvládnutí foném ku znakom písaného písma

 

2. Environmentálny projekt – ,,Interaktívna záhradka za poznaním“

– prebieha dlhodobo

 

Hlavný cieľ: Na základe vlastnej skúsenosti a praktických činností v záhradke naučiť deti, aký veľký význam má príroda v ich živote. 

Vlastné ciele:

 • podporovať environmentálnu výchovu a zodpovednosť za svoje správanie voči prírode
 • schopnosť samostatne si vypestovať zeleninu a ovocie
 • nadobudnúť pestovateľské a  pracovné zručnosti hravou formou, zisťovať ako jedlo rastie.

3. Bezpečne na ceste - ,,Dopraváčik“

 – prebieha dlhodobo

Hlavný cieľ: Upevňovať dlhodobo základné vedomosti a zručnosti zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Oboznámiť sa interaktívnou a hravou formou so zásadami cestnej premávky počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vlastné ciele:

 • pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi
 • v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu,
 • rozvíjať životné postoje detí, ktoré budú môcť uplatňovať pri pohybe v dopravnom prostredí.

4. ,,Oživme vzťahy medzi generáciami“

– prebieha dlhodobo

Hlavný cieľ: Rozvíjať medzigeneračné vzťahy medzi deťmi a seniormi, prehlbovať spoluprácu medzi deťmi a staršími, využívať a vymieňať si skúseností navzájom.

Vlastné ciele:

 • utužovať vzťahy prostredníctvom spoločných stretnutí a prác
 • spoločné čítanie rozprávok
 • prijímať skúsenosti spojené s tradíciami našich predkov, rešpektovať a vážiť si starších

5. „Malí ochrancovia prírody“

– prebieha dlhodobo

 

Hlavný cieľ: rozvíjať u detí enviromentálne cítenie, podporiť vzťah k prírode, pozorovať ju a  prejaviť ochranárske postoje, prebúdzať  ekologické povedomie.

Vlastné ciele:

 • viesť deti k triedeniu odpadu - využívať „Vláčik recykláčik“ + triediť bioodpad /kompostér/
 • viesť deti k ochrane prírody – neničiť a praktickými činnosťami sa starať o okolie MŠ
 • poznávať, zbierať a spoznať proces spracovania byliniek – „Liečivý čajík“
 • v rámci možností prejaviť ochranárske postoje ku zvieratám – kŕmenie vtáčikov v zime, ...

6. „Zdravo a hravo“

– prebieha dlhodobo

Národný program prevencie obezity 2015-2025 – „Odstráň obezitu“ je celospoločenskou iniciatívou. V rámci jeho plnenia sa naša materská škola podieľa na realizácii aktivít:

 • pestovanie zeleniny a ovocia – realizácia projektu „Interaktívna záhradka za poznaním“
 • Kráľovstvo vitamínov“ – ochutnávky ovocia a zeleniny
 • Športové súťaže – Zimná olympiáda, Športový deň k MDD, Čarovná noc,...
 • Sezónne športové hry a aktivity – futbal, hokej, kolobežkovanie, lopárovanie,....
 • Každodenný aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, turistické vychádzky