MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

 
 
 OZNAM
 
Milí rodičia a milé deti, školský rok začíname 5.9.2022 - pondelok.
V prípade neprítomnosti dieťaťa ho nezabudnite odhlásiť do 7.00 hod. na tel.č. 044/5597305.
Pri nástupe je potrebné podpísať vyhlásenie o bezpríznakovosti, prikladám tlačivo, alebo bude ráno prichystané na skrinkách v šatni.
Potrebné veci k nástupu dieťaťa do MŠ:
· prezúvky
· pyžamko
· náhradné oblečenie do skrinky
· gumáky
Oblečenie a obuv je vhodné podpísať.
Rodičov zároveň pozývame na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa bude konať v priestoroch jedálne MŠ dňa 6.9.2022 - utorok o 16.00 hod.
Tešíme sa.
 
 
 
 

 

 

 

„Usilovné mravčeky na ceste za poznaním“

     Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:

     Hlavným cieľom je šťastné dieťa, ktoré sa do materskej školy teší. Dostatočne láskavým, priateľským a podnetným prostredím prebúdzať v deťoch aktívny záujem a chuť pozerať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj odvážne ukázať čo všetko vie, zvládne a dokáže.

 

Vlastné projekty Materskej školy

1.Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina „Hláskulienky v krajine slov“

- prebieha dlhodobo

Hlavný cieľ: Formovať u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka.

Vlastné ciele:

 • posilniť porozumeniu slov,
 • viesť deti k procesu fonematického uvedomovania
 • prepojenie rečového vývoja s vývojom čítania a písania
 • oboznamovať sa najskôr so slabikami ako najmenšími jednotkami plynulej reči, neskôr s fonémami a až po dostatočnom zvládnutí foném ku znakom písaného písma

 

2. Environmentálny projekt – ,,Interaktívna záhradka za poznaním“

– prebieha dlhodobo

 

Hlavný cieľ: Na základe vlastnej skúsenosti a praktických činností v záhradke naučiť deti, aký veľký význam má príroda v ich živote. 

Vlastné ciele:

 • podporovať environmentálnu výchovu a zodpovednosť za svoje správanie voči prírode
 • schopnosť samostatne si vypestovať zeleninu a ovocie
 • nadobudnúť pestovateľské a  pracovné zručnosti hravou formou, zisťovať ako jedlo rastie.

3. Bezpečne na ceste - ,,Dopraváčik“

 – prebieha dlhodobo

Hlavný cieľ: Upevňovať dlhodobo základné vedomosti a zručnosti zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Oboznámiť sa interaktívnou a hravou formou so zásadami cestnej premávky počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vlastné ciele:

 • pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi
 • v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu,
 • rozvíjať životné postoje detí, ktoré budú môcť uplatňovať pri pohybe v dopravnom prostredí.

4. ,,Oživme vzťahy medzi generáciami“

– prebieha dlhodobo

Hlavný cieľ: Rozvíjať medzigeneračné vzťahy medzi deťmi a seniormi, prehlbovať spoluprácu medzi deťmi a staršími, využívať a vymieňať si skúseností navzájom.

Vlastné ciele:

 • utužovať vzťahy prostredníctvom spoločných stretnutí a prác
 • spoločné čítanie rozprávok
 • prijímať skúsenosti spojené s tradíciami našich predkov, rešpektovať a vážiť si starších

5. „Malí ochrancovia prírody“

– prebieha dlhodobo

 

Hlavný cieľ: rozvíjať u detí enviromentálne cítenie, podporiť vzťah k prírode, pozorovať ju a  prejaviť ochranárske postoje, prebúdzať  ekologické povedomie.

Vlastné ciele:

 • viesť deti k triedeniu odpadu - využívať „Vláčik recykláčik“ + triediť bioodpad /kompostér/
 • viesť deti k ochrane prírody – neničiť a praktickými činnosťami sa starať o okolie MŠ
 • poznávať, zbierať a spoznať proces spracovania byliniek – „Liečivý čajík“
 • v rámci možností prejaviť ochranárske postoje ku zvieratám – kŕmenie vtáčikov v zime, ...

6. „Zdravo a hravo“

– prebieha dlhodobo

Národný program prevencie obezity 2015-2025 – „Odstráň obezitu“ je celospoločenskou iniciatívou. V rámci jeho plnenia sa naša materská škola podieľa na realizácii aktivít:

 • pestovanie zeleniny a ovocia – realizácia projektu „Interaktívna záhradka za poznaním“
 • Kráľovstvo vitamínov“ – ochutnávky ovocia a zeleniny
 • Športové súťaže – Zimná olympiáda, Športový deň k MDD, Čarovná noc,...
 • Sezónne športové hry a aktivity – futbal, hokej, kolobežkovanie, lopárovanie,....
 • Každodenný aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, turistické vychádzky